Dagkirurgi

Skriven av Dr. Carlos Rivero Siri.

Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir oper­erad.  

De flesta plan­er­ade axel­op­er­a­tioner (utom proteser) går att utföra i dagkirurgi. Dagkirurgi förut­sät­ter att du kan resa hem en kort stund efter oper­a­tio­nen och att du kan klara dig själv hemma. Är du fullt frisk, inte kraftigt övervik­tig (BMI>34) och klarar dig själv i hem­met, är det säl­lan några prob­lem med att bli oper­erad dagkirurgiskt.

Har du kärl­sjuka med smär­tor i bröstet, tidi­gare haft en hjärt­in­farkt, KOLs eller någon annan sjuk­dom som påtagligt gör dig tröttare vid ansträngn­ing får du det mycket bät­tre om du över­nat­tar efter oper­a­tio­nen. Då kan du inte oper­eras dagkirur­giskt. Vidare är dagkirurgi oftast olämpligt om du har fyllt 80 år, då kan själva narkosen bli bety­dligt mer påfre­stande än vad som går att förutse.

Dagkirurgi sät­ter stora krav på hur narkosen och smärtlin­drin­gen utfor­mas före, under och efter ingrep­pet. Det är vik­tigt att du läser den detal­jer­ade infor­ma­tion du får om dina smärtlin­drande läkemedel i god tid innan oper­a­tio­nen. 

VÄNTAN UNDER OPERATIONSDAGEN: Du kallas nor­malt in i god tid innan oper­a­tionsstart. Den tid som står i kallelsen är inte tid­punk­ten för oper­a­tionsstarten utan den tid då teamet behöver veta att du finns till­gäng­lig för att kunna för­bereda både dig och oper­a­tio­nen. Det fungerar unge­fär som när du skall flyga. En del oper­a­tioner går fort­are än plan­erat, andra tar bety­dligt län­gre tid. Det är där­för nor­malt att det blir vän­te­tider under oper­a­tions­da­gen.  Detta gör att man kan använda skat­temedel effek­ti­vare,  oper­era flera patien­ter varje dag och hålla nere det antal veckor du behöver vänta på din oper­a­tion. Ta med dig något att lyssna på eller något att läsa medan du väntar.  Patienterna är sjuk­skrivna under oper­a­tions­da­gen och förvän­tas inte lida någon ekonomisk skada av att vänta. Det är flera team involver­ade och alla måste få en chans att ändra på någon detalj i god tid innan oper­a­tio­nen. Det är inte ovan­ligt att din kirurg bör­jar stud­era dina jour­naler och din radi­ol­o­giska utred­ning långt innan din oper­a­tion star­tar. Ibland kan det vara nöd­vändigt att kom­plet­tera infor­ma­tio­nen genom en extra undersökning elle en extra fråga.

BEDÖVNING: Innan du blir sövd får du en injek­tion med lokalbedövn­ing. Denna injek­tion brukar göra ont. Denna bedövn­ing gör att det blöder min­dre under oper­a­tio­nen. När det blöder min­dre så ser man bät­tre under oper­a­tio­nen. Då går oper­a­tio­nen något fort­are. Ytterli­gare tekniska förde­lar är att man kan oper­era med ett lägre väts­ketryck. Det min­skar svull­naden och smär­tan av själva svull­naden i le­den. Vidare har lokalbedövn­ing en mycket starkt smärt­stil­lande effekt efter oper­a­tio­nen. Är du väldigt rädd för nålar och stick bör du säga till. Det är du som bestäm­mer om du vill ha lokalbedövn­ing eller inte. Efter lokalbedövnin­gen blir du sövd och oper­a­tio­nen tar van­li­gen ca 10–60 minuter, beroende på vad som skall oper­eras. Om du är mycket rädd för att bli sövd så går det bra att utföra enklare ingrepp i lokalbedövning.